Dzimi Commerce Prigrevica doo - Gradjevisnki materijal, usluge radnih masina, ogrev, transport, treber, gradjevinski radovi, benzinska pumpa, plin

Treber

Punjenje i čuvanje trebera u silažne vreće

Pivarski trop predstavlja sporedni proizvod industrije piva i razlikuju se sveži i suvi pivarski trop. Sveži pivarski trop predstavlja ostatak kod proizvodnje piva, a sastoji se iz ječmenog slada i zrna ječma. Sadrži i određenu količinu vode pa se može pokvariti i zato se mora brzo trošiti. Ima srednji sadržaj proteina i energije. Veoma je ukusno hranivo i dobro deluje na povećanje mlečnosti krava i daje se u količini od 5-10 litara dnevno, ali se treba davati posle muže kako mleko ne bi poprimilo njegov miris. Može se i silirati sa suvim kabastim hranivima. Suvi pivarski trop se dobija sušenjem svežeg. Sadrži oko 49% nerazgradivih proteina koji se u niskoj meri razgraduju u buragu. Mlečnim grlima se može davati do 2kg ovog hraniva.

Ječam

Ječam je najrasprostranjenije žito u svetu. Kravama se mora dati izgnječen ili srednje sitno samleven, jer ce u suprotnom proci kroz digestivni trakt nesvaren. Jecam je približne energetske vrednosti kao kukuruz, ali je jači u proteinima od njega(pivarski ječam). Predstavlja idealnu hranu za goveda.

O ISHRANI KRAVA...

Ishrana krava ima ogroman uticaj na profitabilnost jedne mlečne farme. Poznavanje osnovnih principa ishrane mlečnih grla je neophodno za postizanje dobrih rezultata u proizvodnji mleka, ali i za održavanje životinja u dobrom zdravstvenom stanju. Da bi se mogli sastaviti što optimalniji obroci za ishranu mlečnih krava, potrebno je poznavati vrstu hraniva i njihov sastav.

Sva hraniva sadrže određeni procenat vode u sebi i prema tome se dele na suva hraniva (sadrže oko 15% vode), sočna hraniva (sadrže 60-90% vode) i vodenasta hraniva (sadrže preko 90% vode). Socna i vodenasta hraniva se ne mogu dugo držati u svežem stanju,pa ih je njabolje kupovati u onim koliconama koje se mogu u odredenom periodu i potrošiti.

Proteini obuhvataju veliku grupu azotnih jedinjenja. Njihova važnost je u tome što cine strukturni materijal i neophodni su za razvoj i funkciju svake žive celije, ali i prenose hranjive materije, važni su za imunitet itd. Gradeni su iz jednostavnih gradivnih elemenata tj. aminokiselina koje mogu biti esencijalne (obezbeduju se hranom) i neesencijalne (mogu se sintetisati u organizmu).Proteini se dele na svarljive i sirove (predstavljaju sve azotne oblike tj. prave proteine i neproteinski azot), a postoji i podela proteina na razgradive (razlažu se u buragu) i nerazgradive (nerazgraduju se u buragu, vec se delimicno resorbuju u nižim delovima digestivnog trakta). Visoko mlecna grla imaju potrebu za odredenim sadržajem nerazgradivih proteina zbog normalnog procesa varenja.

Ugljeni hidrati cine 85% od organske materije u stocnoj hrani. Izvor su energije za životinje, ali predstavljaju i potporni i strukturni materijal. Najvažniji ugljeni hidrati su rastvorljivi šeceri (pentoze, heksoze, maltoza, laktoza,disaharid saharoze), skrob (razgradiv i nerazgradiv) i sirova vlakna (celuloza i hemiceluloza).

Rastvorljivi šeceri imaju pozitivan uticaj na procenat mlecne masti. Ima ih u šecernoj repi i drugim biljkama.

Skrob je najznacajniji izvor energije od svih ugljenih hidrata. Nalazi se u semenju i krtolama biljaka. Nerazgradivi skrob ima pozitivan uticaj na proizvodnju mleka i sadržaj proteina,a pivarski trop obiluje njime. Pozitivan uticaj na proizvodnju mleka se ogleda u u tome što se on u tankom crevu razlaže na molekule glukoze koja je važan izvor energije u proizvodnji mleka. Pozitivan uticaj na sadržaj proteina se ogleda u tome da velika kolicina nerazgradivog skroba na pocetku laktacije vodi ka boljem iskorištavanju aminokiselina u tankom crevu za proizvodnju proteina mleka.

Celuloza i hemiceluloza cine potporno tkivo biljaka. Nalaze se u omotacu semenja biljaka. Celulozu ne može razložiti ni jedan životinjski enzim, vec samo enzim celulaza bakterija buraga. Hemiceluloza je puno rastvorljivija i svarljivija od celuloze. Celuloze ima oko 30% u senu i preko 35% u plevi i slami. Sa povecanjem procenta celuloze u hrani, povecava se i voluminoznost hrane. Celuloza smanjuje svarljivost drugih hranjivih materija, tako da negativno utice na hranjivu vrednost hrane, ali je govedima ipak neophodna odredena kolicina celuloze u hrani zbog normalnog varenja tj. celuloza vrši mehanicki pritisak na zidove creva i time omogucava normalnu peristaltiku, odnosno prevenira opstipaciju.

Lipidi su grupa organskih jedinjenja koja obuhvataju masti i skrobne sastojke (fosfolipide, sterole), a predstavljaju najbogatiji izvor energije, gradivni su materijal, nosioci su vitamina rastvorljivih u mastima i esencijalnih masnih kiselina.Najvažniji sastavni deo lipida su zasicene i nezasicene masne kiseline.Masti su smeše triglicerida razlicitih masnih kiselina. Da bi se obezbedila dobra proizvodnja mleka i dobra plodnost, potrebno je kroz obrok davati masti i to najviše 50g biljne masti po kg suve materije za skoro oteljene krave i 40g po kg suve materije za krave na kraju laktacije.

Vitamini su organske materije, normalno potrebne u malim kolicinama za metabolizam, dobro zdravlje, proizvodnju mleka, rast i reprodukciju. Dobijaju se iskljucivo putem hrane (vitamini A i D), hranom i posredstvom mikroflore digestivnog trakta koja sintetiše neke vitamine (vitamini B kompleksa i vitamin K) i sopstvenom sintezom (vitamini C, D). Dele se na vitamine rastvorljive u mastima (vitamini A, D, E, K) i vitamine rastvorljive u vodi (vitamini B kompleksa i vitamin C).Vitamini se dodaju obrocima krava u vidu vitaminskih premiksa.

Mineralne materije su potrebne životinjama za jacanje skeleta i za sve vitalne funkcije. Dele se na makroelemente i mikroelemente. Makroelementi su potrebni životinjama u vecim kolicinama i ovde spadaju Ca, P, Mg, K, Na, Cl i S. Mikroelementi su potrebni životinjama u manjim kolicinama tj. tragovima i ovde spadaju Fe, Cu, Co, J, Mn, Zn, Mo, Se i F. Mikroelementi su neophodni za dobro zdravlje krava, ali prevelike doze nekih mikroelemenata (npr. Cu, Mo, Se) mogu imati toksican efekat. Goveda koja su izložena visokim ambijentalnim temperaturama imaju vecu potrebu za mineralnim materijama od goveda koja borave u ambijentu sa umerenom temperaturom. Visoko mlecna grla gube znatne kolicine odredenih minerala u vreme laktacionog perioda, tako da im se mora obezbediti mineralna mešavina sa adekvatnom kolicinom Na, Cl, P, Mg i limitiranom kolicinom Se i J, a ova mešavina im se daje po volji.

U nastavku pogledajte kako izgleda punjenje silažnih vreća treberom (pivarskim tropom) koje imaju funkciju čuvanja i konzerviranja trebera u dužem vremenskom periodu: 

Sva prava zadržana. © 2015. «Džimi Commerce».